REGULAMIN KONKURSU „Mój sposób na podróże

I. SŁOWNICZEK

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Konkursie ;
 2. Konkurs – konkurs Mój sposób na podróże,
 3. Organizator –  autorzy bloga whereisjuli.com– Julia Raczko, 10 Sheaffe St, Bracken Ridge 4017, QLD, Australia
 4. Uczestnik – osoba, która zgłosiła swój udział w Konkursie
 5. Fundator – firma Volcano, VCO S.A. Startowa 3, 85-744 Bydgoszcz, Polska, która jest fundatorem nagród w  Konkursie

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony będzie na blogu whereisjuli.com oraz na Facebooku Where is Juli
 2. Uczestnikami Konkursu może być każda osoba zamieszkała na terenie Polski
 3. Konkurs rozpoczyna się od dnia  1 września 2015 roku do dnia 30 września 2015
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Uczestnik przystępując do konkursu zwalnia serwis Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności mogącej powstać w związku z przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Konkurs jest przyrzeczeniem publicznym złożonym przez Organizatora na podstawie przepisów (art. 919 – 921) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

III. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac, którzy wyłonieni zostaną przez Organizatora.
 2. Zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez publikację listy zwycięzców oraz opublikowanie najlepszej pracy w poście pokonkursowym na serwisach wskazanych w rozdz. II pkt 1
 3. Otrzymanie nagrody uzależnione jest od przesłania Organizatorowi danych adresowych (imię, nazwisko, adres do korespondencji wraz z kodem pocztowym) w ciągu tygodnia od publikacji listy zwycięzców.
 4. Organizator zobowiązuje się do przekazania danych zwycięzców Fundatorowi w terminie 2 tygodni od otrzymania danych adresowych laureata.
 1. Prawo do nagrody wygasa w wypadku:
 • – rezygnacji laureata z nagrody
 • – nieskontaktowania się z Organizatorem z terminie 7 dni od publikacji listy zwycięzców
 • – nieprzekazaniu Organizatorowi w podanym terminie danych, których mowa w pkt 4.

IV. NAGRODY

 1. Zwycięzca Konkursy otrzyma zestaw ubrań ufundowanych przez firmę Volcano.

V. ZASADY KONKURSU

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie polega na publikacji pod postem konkursowym na Facebooku zdjęcia lub wysłaniu zdjęcia na adres whereisjuli@gmail.com
 2. Zdjęcie/post nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych, dyskryminujących, propagujących przemoc, spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających lub w jakikolwiek sposób naruszać prawa osób trzecich.
 3. Uczestnik zwalnia organizatora od odpowiedzialności w razie, gdyby zdjęcie/post przez uczestnika opublikowany naruszał prawa osób trzecich w tym prawa autorskie lub osoby widniejące na zdjęciu nie wyraziły zgody na publikację i wizerunku.
 4. Zgłoszenia po terminie zdjęcia dodane po godz. 23:59 30 września 2015 roku czasu polskiego nie biorą udziału w konkursie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie uczestnicy zostaną poinformowani na serwisach wskazanych w Rozdz. II pkt 1 Regulaminu.
 2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na publikacje treści (w tym zdjęć i komentarzy), które udostępnił na stronach wskazanych w rozdz. II. pkt. 1.
 3. Uczestnik oświadcza, że jest autorem treści dodanego przez siebie  zdjęcia oraz innych treści przez niego udostępnionych.
 4. Uczestnik oświadcza, że udostępnione przez niego treści nie są obciążone prawami osób trzecich.
 5. Uczestnik oświadcza, że wszystkie osoby znajdujące się na udostępnionych przez Uczestnika zdjęciach wyraziły zgodę na ich publikacje przez Organizatora na serwisach wskazanych w Rozdz. II pkt 1.
 6. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem określającym zasady Konkursu. W sprawach w nim nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa.
 7. Przystępując do Konkursu uczestnik oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem, w pełni akceptuje jego treść i będzie przestrzegał jego postanowień.
 8. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu przez Organizatora.
 9. Wszelkie spory wynikłe z przeprowadzenia Konkursu rozstrzygane będą przez sąd.

Regulamin został oparty na przykładowym regulaminie umieszczonym tutaj.